Pravila in pogoji sodelovanja

Program “Nagradi se” izvaja Mladinski center Šentjur, organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko, ki tudi upravlja z istoimensko spletno aplikacijo. Namenjen je mladim, starim od 13 do 29 let, ki se še šolajo, iščejo zaposlitev, so zaposleni ipd. Sodelovanje v programu in uporaba spletne aplikacije sta brezplačna.

Z registracijo v aplikacijo se uporabnik strinja s pravili in pogoji sodelovanja 

Pravila in pogoje lahko Mladinski center Šentjur, organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko, kadarkoli spremeni, o čemer bodo uporabniki obveščeni.

Kako lahko sodelujem?

Potrebno se je registrirati pod MOJ RAČUN ter izpolniti vse zahtevane podatke in anketni vprašalnik. S tem je omogočen dostop do spletne aplikacije, kjer lahko uporabnik vpisuje svoje aktivnosti in tako pridobiva točke, ki jih lahko zamenja za nagrade.

Vpisovanje aktivnosti in beleženje točk

Uporabnik vpisuje svoje aktivnosti v poseben obrazec, v eno izmed petih kategorij, kamor aktivnosti vsebinsko spadajo. Pri tem je pomembno, da navede točne datume, pravilna imena organizacij, pri katerih se sodeloval, se izobraževal ipd. ter druge podatke, kot na primer kraj izvedbe ipd.

Beležijo se aktivnosti, v katere je uporabnik vključen, od dne registracije in pridobitve svojega uporabniškega imena dalje. 

Vsebinska / tematska področja zbiranja točk

Točke se zbirajo na petih različnih tematskih področjih. Uporabnik sam odloča, koliko točk bo zbral na posameznem področju. Ga pa pri tem usmerja tudi število točk, ki jih je treba zbrati na posameznem področju, da pridobi želeno nagrado.

Tematska področja so:
Aktiven občan  (prostovoljstvo in aktivno državljanstvo)

Aktiven občan spodbuja mlade k različnim oblikam prostovoljstva in k aktivnemu članstvu v društvih ali drugih organizacijah. Pomembno je, da za svoje delo ne prejme plačila (v denarju, dobrini ali storitvi), lahko pa mu organizacija, pri kateri je bil prostovoljec v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (ZProst) povrne potne stroške in izplača nadomestilo za malico.

Moj projekt  (realizacija lastnih idej in pobud)

Moj projekt vabi mlade, da svoje zamisli in ideje izvedejo v lokalnem okolju. Pri izvedbi lahko sodelujejo sami, z vrstniki ali pa tudi s kakšno nevladno organizacijo (društvom) ali javnim zavodom.

Projekti se točkujejo po določenih merilih, ki so opisana v spletni aplikaciji.

Moja zanimanja  (neformalna izobraževanja)

Pod “Moja zanimanja” spadajo neformalna izobraževanja (predavanja, delavnice, tečaji…), hobiji, udeležba na taborih, mednarodnih izmenjavah in usposabljanjih. Vse kar nam širi obzorja, s čimer pridobivamo nova znanja in veščine. Sem pa ne spadajo: tečaj cestno-prometnih predpisov (CPP), tečaj prve pomoči, dejavnosti izvajane s strani šolskih (izobraževalnih) zavodov.

Omrežen občan  (druženje z mladimi)

Uporabnik pridobiva točke z druženjem z vrstniki, da navezuje in vzdržuje osebne stike. Mladinski center Šentjur bo v ta namen organiziral različna mesečna srečanja mladih uporabnikov, ki se bodo lahko družili tudi na podlagi svojih interesov, se spoznavali, zabavali in izmenjevali svoje izkušnje. 

Megafon  (informiranje mladih o programu)

Z “Megafonom” uporabnik pomaga širiti vest o programu “Nagradi se” med vrstniki in jim daje priložnost, da se tudi oni vključijo v program zbiranja točk za nagrade.

Potrjevanje zbranih točk

Administrator Mladinskega centra Šentjur redno preverja vnose, potrjuje vpisane aktivnosti in jih ovrednoti z ustreznim številom točk. V primeru nepravilno vpisane aktivnosti, bo uporabnik pozvan, da popravi, ali dopolni svojo vpisano aktivnost ali posreduje ustrezna dokazila, da se je udeležil aktivnosti oz. da se je vpisana aktivnost izvedla. Če uporabnik vpisa ne popravi ali je vpisana aktivnost neustrezna, jo lahko administrator zavrne ali izbriše.

Po potrditvi vpisane aktivnosti se v uporabnikovem profilu samodejno osveži število do takrat zbranih točk po tematskih področjih (kategorijah) in skupna vsota vseh zbranih točk.

Unovčenje zbranih točk in koriščenje nagrad

Potrjene točke lahko uporabnik kadarkoli zamenja za nagrade. Število nagrad je omejeno in če neke nagrade zmanjka, bo le ta na voljo šele naslednje leto ali pa jo bo zamenjala druga nagrada. Uporabnik mora sam spremljati, koliko posameznih nagrad je na voljo in pravočasno unovčiti svoje točke, da pridobi želeno nagrado.

Pri seznamu nagrad je vidno, koliko točk je posamezna nagrada vredna in tudi na katerih področjih je točke potrebno zbrati. S programom uporabnike spodbujamo, da so aktivni na različnih področjih, da si pridobijo različne izkušnje, vtise in veščine, ki jim lahko  koristijo v življenju. 

Šele ko uporabnik unovči točke, pridobi nagrado. Koristi jo lahko glede na vrsto nagrade:

  • Če gre za nagrado, ki jo lahko uporabnik koristi individualno, jo osebno prevzame (nagrado ali potrdilo za prevzem nagrade) na Mladinskem centru Šentjur, v roku 30 dni od unovčenja točk oz. pridobitve nagrade. Če uporabnik v tem času nagrade ne prevzame, se šteje, da jo je koristil.
  • Če gre za skupinsko nagrado, na primer organiziran izlet, mora uporabnik sam poskrbeti, da bo imel na dan koriščenja te oblike nagrade čas koristiti pridobljeno nagrado. Datum koriščenja skupinske nagrade bo praviloma znan vsaj mesec dni vnaprej. Če uporabnik unovči svoje točke in pridobi skupinsko nagrado, a je na dan izvedbe koriščenja te nagrade odsoten, se šteje, da je uporabnik to nagrado koristil.

Če določene vrste nagrad zmanjka, bo upravljavec dodal enake nagrade ali jih nadomestil z nagradami podobne vrste. Uporabnik mora pozorno spremljati števec posamezne vrste nagrad, saj lahko posameznih nagrad zmanjka, četudi ima uporabnik dovolj zbranih točk, a jih je unovčil prepozno, oz. jih sploh ni.

Določene nagrade lahko uporabnik koristi večkrat, določene pa samo enkrat zaradi omejenega števila nagrad ali vrste nagrade.

Pridobljene nagrade uporabnik ne more vrniti in si povrniti točk.

Nagrade lahko koristi samo uporabnik, ki jih je pridobil in niso prenosljive na druge uporabnike ali druge mlade. 

Anketni vprašalnik

Ob registraciji in ob doseženih 50 točkah prejme uporabnik v izpolnitev anketni vprašalnik. Namen anketnega vprašalnika je, da uporabnik preveri, ali je v tem času morebiti izboljšal kakšne svoje veščine. Analizo opravi spletna aplikacija samodejno in jo uporabniku pošlje na vpisan e-naslov.  

Dokler uporabnik anketnega vprašalnika ne izpolni, ne more vpisovati aktivnosti in zbirati točk. 

Preverjanje resničnosti vpisanih aktivnosti

Mladinski center Šentjur bo preverjal resničnost vpisanih aktivnosti pri organizacijah, pri katerih je mlada oseba opravljala vpisano aktivnost ali pa bo za ustrezna dokazila pozval uporabnika.

Objavljeno: december 2020

Skip to content